Värt att veta om tätortsnära naturområden

Hälsoaspekten
Medelsvensson vistas utomhus i genomsnitt 17 minuter per dag. För gynnsam hälsostatus krävs minimum 30 minuters promenad per dag. Närområden belägna några minuters gångavstånd från tätbebyggelse blir därigenom ovärderliga. Naturområden utgör de mest besökta, men samtidigt billigaste "friluftsanläggningarna".

Barn behöver vistas i ej tillrättalagda miljöer för att utvecklas socialt och intellektuellt. Skogar ger en helt annan stimulans än rätlinjiga stadsmiljöer. Iordninggjorda lekplatser ger inte samma utrymme för barnens fantasi och kreativitet som ett vildvuxet skogsparti.

Klimat
Naturområden lever eftersom de fångar upp solens energi och omsätter den i biomassa. Bebyggelsen utgör däremot värmeöar i landskapet eftersom den är biologiskt död. Solens energi övergår här i värme direkt utan att först tappa en del av sin kraft vid drivandet av ett biologiskt kretslopp.

Vattenretention
Sumpskogar och våtmarker är av stor betydelse för att bromsa upp vattenflöden (vattenretention).

Betydelse för biologisk mångfald
Ny forskning visar att tätortsnära skogar innehåller större artrikedom än de omgivande, hårt brukade skogarna. En betydande del av arter som är känsliga för olika typer av markanvändning tar således sin tillflykt till stadens närhet. Områdets storlek är av största betydelse. Stora områden har högre kapacitet att härbärgera ett större artantal i livskraftiga populationer.

Dessa områden möjliggör även att ett större antal människor kan bedriva olika typer av fritidsverksamhet utan att störa varandra. Ett vildvuxet naturområde ger oftast större naturupplevelse än en park. Biologiskt produktiva områden är i dag för få och för små. Befintliga områden bör därför inte förminskas.

Friluftsliv och skydd av biologiska värden går vanligen - tvärtemot en vanlig missuppfattning - utmärkt att kombinera. Skogens upplevelsevärde höjs normalt i takt med ökande biologiska värden. Människor tjusas som regel mer av en mångröstad fågelkör än av någon isolerad solist - även om de inte har en aning om vilka arter de hör.

Kulturlämningar
Kulturlämningar har betydelse för nutidsmänniskans känsla för sin hembygd och förståelse för sin historia. Berättelser om de människor som tidigare levde och verkade i bygden och om deras ofta ganska kärva villkor skapar en levande länk till nutiden och kan många gånger stämma till välbehövlig eftertanke.

Nationellt delmål för god bebyggd miljlö
Senast 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för hur grön- och vattenområden i tätortsnära områden skall bevaras.