Varlaskogens Vänner

Målsättning

Varlaskogens Vänner verkar för att:

Notera: Det är viktigt att samtliga berörda parter (kommunen, länsstyrelsen, byggherrar, intresseorganisationer och övriga intressenter) på ett tidigt stadium för en dialog i syfte att nå en gemensam lösning.

Speciella problem i skogen:

Övrigt

Skrivelse från Varlaskogens Vänner till Kommunnen angående kommunens översiktsplan.