Kommunens planering kring Varlaskogen


Kommunens planering kring Varlaskogen

Kommunen fattade 2009 beslut om en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsbacka.

I beslutet har glädjande nog bebyggelse i norra Varlaskogen och bussgatan genom skogen utgått. Även detaljplanen om bebyggelse i nordöst nära Lillemossen som har funnits kvar sedan tidigare har tagits bort.

Kvar finns ett planförslag för utbyggnad av bostäder i södra Varlaskogen kallat "Varlaberg".

Varlaskogens Vänner, som verkar för att bevara hela Varlaskogen intakt (dvs stoppa byggnation i Varlaskogen) studerar konsekvenserna av översiktsplanen närmare. Bland annat har konstaterats vattenretentionen skulle påverkas negativt om planen genomförs. Det innebär t.ex. att den naturliga "buffringsförmågan" vid kraftiga regnväder minskar, med en viss ökad risk för översvämningar utefter delar av Kungsbackaån som följd. Dessutom har konstaterats att den fragmentering av skogsområdet som uppstår när "kilar" av bebyggelse når in i skogen kan komma att störa djurlivet. Ett sammanhängande skogsområde är alltid att föredra för djur och fåglar. Dessutom kan känslan av orörd sammanhängande natur öka upplevelsen och rekreationskvalitén för människorna som vistas i skogen.